Anrikt hus i Strömsund får nytt liv

Ett av Strömsunds äldsta kvarvarande hus på ursprunglig grund, Strömsund 2:26, har undgått det tidigare rivningsraseriet och lämnats kvar. Huset uppfördes 1875 på tomten vid Virgokajen av järn- och redskapshandlande August Ingelman. Huset och tomten ägs och förvaltas numera av Ströms hembygdsförening.
För att underlätta och göra det möjligt att bevara och ge det gamla bostadshuset nytt liv och nytt ändamål, har hembygdsföreningens eldsjälar bildat en ideell intresseförening: ”Föreningen Tant Annys hus.” Den nybildade föreningen har som ändamål att skapa ett ”barnomsorgens hus” i ordets rätta betydelse, vilket klart framgår av föreningens stadgar enligt § 3:
  • ge en bild av Strömsund historia genom en fördjupning i Tant Annys hus och liv
  • praktiskt arbete runt om och i huset, som speglar årstider, traditioner och högtider
  • ekologiskt odlande
  • tidsandan runt och i huset ska präglas av den tid då Tant Anny bodde där
  • Tant Annys dörr är öppen för alla. Verksamheten skall vara flexibel och alltid återspegla medlemmarnas önskemål, lust och behov
Huset byggdes 1875 som bostad för familjen August och Johanna Ingelman som drev järn- och redskapshandel i Bredgård. Jämsides med järnhandeln bedrev Ingelman även varubefordran med båt på Ströms Vattudal. I sitt magasin på Virgokajen tog han emot varor för vidare befordran. Den första tiden skedde transporterna med ångfartyget ”Ströms Vattudal” och senare med ångfartyget ”Virgo” under befäl av svågern kapten Anders Gustav Rosberg.

Lite värdefull historik:
”Tant Annys hus”, som fastigheten numera kallas, uppfördes på sannolika skäl genom två för Strömsunds samhälle betydelsefulla personer under 1800-talets senare hälft, nämligen August Ingelmans far, länsman Johan Anders Ingelman, som då var chef för fängelset i Östersund, och snickarmästaren Anders Gustaf Norman likaledes från Östersund som etablerade sig i Bredgård.
I den Normanska familjen fanns två döttrar. Dottern Johanna ingick äktenskap med järnhandlaren August Ingelman och dottern Hilma gifte sig med kapten Anders Gustaf Rosberg, befälhavare på ångfartygen ”Ströms Vattudal” och ”Virgo” under 40 år mellan 1870-1910 och fick av ortsbefolkningen stort anseende.
En annan välrennomerad man, som enligt bevarad korrespondens från tiden ofta gästade Ingelmans hem, var rådmannen, grosshandlaren, importören och bankmannen Robert Fresk och hans underlydande i Östersund. Han levererade varor till August Ingelmans järn- och redskapshandel, allt från slipstenar till dynamit.
Ytterligare en välkänd personlighet i Strömsunds och länets historia har gästat ”Tant Annys hus” under åren då änkefru Johanna Ingelman och dottern Anny Ingelman var husets värdinnor, nämligen grosshandlaren K.J. Karlsson. Östersund. Kapten Rosberg och hans hustru Hilma fick 1874 en dotter, Ester Eulalia, som 1897 gifte sig med köpmannen och grosshandlaren K.J. Karlsson i Östersund, ursprungligen bördig från Alanäset och släkten Hoppstadius Karlsson. Med honom kom en ny stark auktoritet in i kretsen av gäster i huset. AB K.J. Karlsson & söners historia är välkänd. I spåren efter K.J.K. från Alanäset har framvuxit företagen Nordsvenska, Haakonbolagen, Eol-bolagen m.fl. och som slutprodukt nuvarande ICA-koncernen. Det är inte för intet som eldsjälarna i föreningen ”Tant Annys hus” vill se att huset blir bevarat och inte ytterligare får förfalla. De vill ge huset nytt och verksamt liv för ett behjärtansvärt ändamål. Det är beklagligt att kommunens styresmän under 50 års ägande blundat för det kulturhistoriska värde för bygden som huset bär inom sina väggar och låtit det förfalla. Med facit i hand bekräftas hur lågt äldre bebyggelse har värderats under decennier.

Från 1876 då makarna Ingelman gifte sig och fram till 1960-talet var huset bebott. Änkefru Johanna Ingelman dog 1923. Dottern Anny Ingelman bodde i huset under hela sitt verksamma liv. Från 1905 även med sin dotter Ester innan hon ingick äktenskap med guldsmeden Sigge Sunding i Strömsund. Under många år från 1890-talet och framåt drev mor och dotter natthärbärge och matservering i huset.

Lördagen den 12 augusti 2006 arrangerade föreningen ”Tant Annys hus” ett möte på gårdstunet och inne i huset för att presentera pånyttfödelsen och framtidsvisionerna för den intresserade allmänheten. Uppslutningen var glädjande mycket stor. Särskilt inbjudna var August Ingelmans sonson författaren Göte Ingelman, Bålsta och Anny Ingelmans dotterdotter Anny-Märit Westman, Lindesberg. Göte Ingelman berättade om husets och släktens historia och Anny-Märit Westman delgav föreningens styrelse detaljerad upplysning om husets interiör och tidstypiska möblering från tiden när Tant Anny bodde där. Ströms hembygdsförening och dotterföreningen ”Tant Annys hus” har med stor entusiasm och framtidstro tagit på sig den svåra uppgiften att försöka förvandla det gamla kulturhuset till en oas för omväxlande barnverksamhet i samhället. Skolan och den kommunala barnomsorgen borde här känna sitt delansvar för projektets genomförande. Föreningarna står idag helt utan ekonomiska resurser och får ställa sin lit till sponsorer. För Strömsunds kommun vore det kanske klädsamt om de med sina resurser ville sona sin 50-åriga försummelse genom att dra in vatten, avlopp och el i huset, en kostnad som gräsrötterna svårligen kan orka med.

 

Nyheter 2007-07-16

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN UR LÄNETS BYGDEMEDEL  BEVILJAT FÖRENINGEN TANT ANNYS HUS BIDRAG PÅ 120.000:-
Beloppet är disponibelt av föreningen under två år för fastighetens reparation och underhåll för sitt ändamål.
Som första prioritet står reparationen av skorstenen för att  få eldstäder och värme i huset.

Göte Ingelman  2006;  Kommentar 2007-05-12;  Flataforum; Hembygdsföreningen